செவ்வாய்க்கிழமை மழை பெய்யுமா

 செவ்வாய்க்கிழமை மழை பெய்யுமா