ஞாயிற்றுக்கிழமை மழை பெய்யுமா

ஞாயிற்றுக்கிழமை மழை பெய்யுமா

சனிக்கிழமை மழை பெய்யுமா

 சனிக்கிழமை மழை பெய்யுமா

வெள்ளிக்கிழமை மழை பெய்யுமா

 வெள்ளிக்கிழமை மழை பெய்யுமா

புதன்கிழமை மழை பெய்யுமா

 புதன்கிழமை மழை பெய்யுமா

செவ்வாய்க்கிழமை மழை பெய்யுமா

 செவ்வாய்க்கிழமை மழை பெய்யுமா

திங்கட்கிழமை மழை பெய்யுமா

திங்கட்கிழமை மழை பெய்யுமா