ஞாயிற்றுக்கிழமை மழை பெய்யுமா

ஞாயிற்றுக்கிழமை மழை பெய்யுமா