வெள்ளிக்கிழமை மழை பெய்யுமா

 வெள்ளிக்கிழமை மழை பெய்யுமா